Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Home / Voorwaarden
  1. Antwoordservice Nijmegen verplicht zich, en al haar medewerkers, tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.
  2. Alle overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De overeenkomst eindigt één maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging door opdrachtgever. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan na overleg van een recente inschrijving van de Kamer van Koophandel en een kopie van het legitimatiebewijs van degene die, en volgens Kamer van Koophandel als tekenbevoegde de overeenkomst mag ondertekenen.
  3. Betaling van abonnementsgelden voor de gesprekkencontracten vinden plaats per maand vooruit. Betaling van de eventuele extra gesprekskosten en andere bijkomende kosten vindt plaats per maand achteraf. 
  4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00. Bij niet tijdige betaling is Antwoordservice Nijmegen voorts gerechtigd € 15,00 administratiekosten     in rekening te brengen.
  5. Antwoordservice Nijmegen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden, tot, het vergoeden van schade van welke aard ook, ontstaan door of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen ontvangen, verzenden, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de verleende diensten.
  6. Antwoordservice Nijmegen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Antwoordservice Nijmegen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
  7. Antwoordservice Nijmegen is bevoegd, op door haar vast te stellen tijdstippen, haar prijzen te verhogen. Van deze prijswijzigingen worden onze opdrachtgevers tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht.
  8. Antwoordservice Nijmegen heeft het recht haar dienstverlening te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
  9. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen beide partijen in onderling overleg opgelost volgens onze standaard klachtenprocedure . Wanneer dit niet mogelijk is, zal het verschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.